Kurumsal Üyelik Hakkında

Kurumal Üyelik özleşmei
1. Taraflar

İşbu Kurumal Üyelik özleşmei (bundan böyle “Üyelik özleşmei” olarak anılacaktır); “Mimar inan Mahallei Uncular Caddei no:6/24 ÜKÜDAR İTANBUL” adreinde mukim (Bundan böyle kıaca "ALATBİZDEN" olarak anılacaktır) ile www.alatbizden.com “Portal”ına üye olmak için işbu “Üyelik özleşmei” ile ayrılmaz parçaı olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Kurumal Üye" araında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.alatbizden.coma iimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ALATBİZDEN”in “Hizmetler”ini unduğu internet iteidir.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Üye” : “Portal”a üye olan ve “Porta”l dahilinde unulan hizmetlerden faydalanan “Kullanıcı”dır.

“Kurumal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde unulan hizmetlerden işbu “Üyelik özleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet göteren “Kullanıcı“dır.

“Kurumal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumal Üye” olmak iteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle ekikiz olarak doldurmaı üzerine ve “ALATBİZDEN” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan tatüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kımen veya tamamen herhangi bir üçüncü şaha devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvuruu herhangi bir ebep göterilmekizin “ALATBİZDEN” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ALATBİZDEN” gerekli görmei halinde “Kurumal Üye”nin “Üyelik” tatüünü ona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir ebeple ona erenin onradan yapacağı “Üyelik” başvuruunu kabul etmeyebilir.

“Mağaza”: “Kurumal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmei için atın almaı zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve ergileyebildiği “ALATBİZDEN” ürünüdür. “Peşin Ödemeli Mağaza” ve “Aylık Ödemeli Mağaza” olmak üzere 2 tip “Mağaza” bulunmaktadır. Bu ürüne ahip olmadan “Portal”ın  “Üye”lerine unmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

“Alt Kullanıcı”: Mağaza ahibi Kurumal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçeveinde ilgili “Mağaza”yı kullanabilen ve “Kurumal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Kullanıcı”lar da “ALATBİZDEN”in “Kurumal Üye”leridir.

 “ALATBİZDEN Hizmetleri” ("Hizmetler"): "Portal" içeriinde "Üye"nin işbu “Üyelik özleşmei” içeriinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini ağlamak amacıyla “ALATBİZDEN” tarafından unulan uygulamalardır. "ALATBİZDEN", "Portal" içeriinde unulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, doya, reim, video, rakam vb. görel, yazımal ve işitel imgeleri ifade eder.

"ALATBİZDEN Arayüzü": “ALATBİZDEN” ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmei ve "ALATBİZDEN Veritabanı"ından orgulanabilmei amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 ayılı Fikir ve anat Eerleri Kanunu kapamında korunan ve tüm fikri hakları “ALATBİZDEN”e ait olan taarımlar içeriinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmei için bilgiayar programına komut veren internet ayfalarıdır.

“ALATBİZDEN Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tanif edildiği, orgulanabildiği ve erişilebildiği “ALATBİZDEN”e ait olan 5846 ayılı Fikir ve anat Eerleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” ayfaı”: "Kurumal Üye"nin "Portal"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmet”lerden yararlanabilmei için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, ticari bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendiinden talep edilen bilgileri girdiği, adece "Kurumal Üye" tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen "Kurumal Üye"ye özel ayfadır.

“Kişiel Veri”: 6698 ayılı Kişiel Verilerin Korunmaı Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddei uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de ayılan özel nitelikli kişiel verilerdir.

“Özel nitelikli kişiel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, iyai düşüncei, felefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da endika üyeliği, ağlığı, cinel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişiel veridir.

3. “Üyelik özleşmei”nin Konuu ve Kapamı.

İşbu “Üyelik özleşmei”nin konuu, "Portal"da unulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tepitidir. “Üyelik özleşmei” ve ekleri ile "Portal" içeriinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “ALATBİZDEN” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik özleşmei” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin “ALATBİZDEN” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Kurumal Üye Olma

4.1 Mağaza ahibi için:

4.1.1 “Kurumal Üye” olabilmek için ticari faaliyet götermek, tüzel kişi üyeler için ie tüzel kişiyi temil ve ilzam etmeye yetkili olan kişi tarafından üyelik başvuruunda bulunmak ve “ALATBİZDEN” tarafından işbu “Üyelik özleşmei” kapamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği akıya alınmamış veya üyelikten üreiz yaaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.1.2 “ALATBİZDEN” herhangi bir zamanda gerekçe götermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. air yükümlülüğü bulunmakızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik özleşmei”ni tek taraflı olarak fehedebilir, "Kurumal Üye"nin “Üyelik”ine on verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Kurumal Üye”nin "ALATBİZDEN" bilgi güvenliği itemine rik oluşturmaı halleri, üyeliğe on verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4.1.3 “Kurumal Üye”, “Portal”daki ilan verme ve “ALATBİZDEN”in unduğu hizmetlerden yararlanabilmek için “Mağaza” açmalıdır.

4.2 Alt Kullanıcı için:

4.2.1 “Alt Kullanıcı” daveti, Mağaza ahibi olan “Kurumal Üye”nin davet etmek itediği gerçek kişilere e-pota ile davet göndermei ile gerçekleştirilir. Davet gönderilen e-pota adreinin “ALATBİZDEN” üzerinde herhangi bir üyelikte tanımlı olmamaı gereklidir.  “Alt Kullanıcı” davetini kabul etmek iteyen kişiler, davette yer alan linkteki Kurumal “Üyelik” formunu doldurarak “Alt Kullanıcı” olabilirler.

4.2.2 “Alt Kullanıcı”nın tüm davranışlarından ve yaptığı işlemlerden “Mağaza”nın ahibi olan “Kurumal Üye” de müştereken ve müteelilen orumludur. Bu nedenle “Mağaza” ahibi “Kurumal Üye”, “Alt Kullanıcı” ile ilişkii herhangi bir ebeple kemek itediğinde, derhal bu işlemi “Bana Özel”deki “Kullanıcılar” ayfaından gerçekleştirmelidir. Aki takdirde “Alt Kullanıcı”nın işlemlerinden ötürü orumlu olmaya devam edecektir. Mağaza” ahibi “Kurumal Üye”, “Alt Kullanıcı”yı “Mağaza”dan çıkartmaı durumunda, “Alt Kullanıcı”nın “Kurumal Üyelik”i paif duruma düşecektir.

4.2.3 “Alt Kullanıcı” adece bir Mağaza”nın alt kullanıcıı olabileceğinden, farklı bir mağaza altında alt kullanıcı olamaz.

4.2.4 “Kurumal Üye”nin “Mağaza”ını kullanıma kapatmaı durumunda, “Alt Kullanıcı” “Portal”da herhangi bir işlem yapamaz. “Alt Kullanıcı”nın üyeliği de paif duruma düşer. “Mağaza” ahibinin tekrar mağazaını açmaı durumunda, “Alt Kullanıcı”nın üyeliği herhangi bir ek talep gerekmekizin aktif hale gelir.

4.2.5 “Alt Kullanıcı” olan bir üye “Mağaza” açamaz.

4.2.6 “Mağaza”ı olan bir “Kurumal Üye”, farklı bir “Mağaza”ya “Alt Kullanıcı” olarak eklenemez.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Kurumal Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Kurumal Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik özleşmei” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Kurumal Üye”, “ALATBİZDEN”in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince remi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Kurumal Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri remi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu ebeple “ALATBİZDEN”den her ne nam altında olura olun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Kurumal Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiaı ile “ALATBİZDEN”e bildirimde bulunulmaı halinde; “Kurumal Üye”nin bildirdiği ad-oyad/ticari unvanı ile “Alt Kullanıcı” bilgileri ve gerekli şirket bilgilerini “ALATBİZDEN” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

5.1.3. "Kurumal Üye"lerin, “Üyelik Heabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini ağlamaları, münhaıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmaını temin etmeleri, üçüncü kişilerden aklamaları tamamen kendi orumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kuurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya “ALATBİZDEN”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kurumal Üye” orumludur.

5.1.4. "Kurumal Üye", "Portal" dahilinde kendii tarafından ağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, öz konuu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmaının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin atışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultuunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "ALATBİZDEN", " Kurumal Üye" tarafından "ALATBİZDEN"e iletilen veya "Portal" üzerinden “Kurumal Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve orumlu olmadığı gibi, öz konuu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmaından veya yayınlanmaından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan orumlu tutulamaz.

5.1.5. "Kurumal Üye", "ALATBİZDEN"in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik özleşmei”ni veya bu “Üyelik özleşmei”nin kapamındaki hak ve yükümlülüklerini kımen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Kurumal Üye” hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilir. "Kurumal Üye"nin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai orumluluk kendiine aittir. " Kurumal Üye", "ALATBİZDEN"in ve/veya başka bir üçüncü şahın ayni veya şahi haklarına, kişiel verilerine, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dâhilinde bulunan reimleri, metinleri, görel ve işitel imgeleri, video klipleri, doyaları, veritabanları, katalogları ve liteleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte onuçlar doğurabilecek şekilde "Portal"a yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gereke de başka yollarla "ALATBİZDEN" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kurumal Üye"nin işbu “Üyelik özleşmei” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "ALATBİZDEN"in doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde orumlu tutulamaz.

5.1.7. “ALATBİZDEN”, “Kurumal Üye”lerin adece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemeine ve “ALATBİZDEN Arayüzü”nü kullanmaına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir ayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılmaı, ilanların kımen veya tamamen kopyalanmaı, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmaı, derlenmei, işlenmei, başka veritabanlarına aktarılmaı, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılmaı, “ALATBİZDEN” üzerindeki ilanlara link verilmei de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmeine “ALATBİZDEN” tarafından izin verilmemekte ve rıza göterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ALATBİZDEN”in gerekli talep, dava ve takip hakları aklıdır.

5.2. "ALATBİZDEN"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "ALATBİZDEN", işbu “Üyelik özleşmei”nde bahi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin unumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik özleşmei”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik özleşmei” kapamında belirtilen hizmetlerin unulabilmei için gerekli olan teknolojik altyapıyı tei etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içeriinde belirtilen teknolojik altyapı tei etme yükümlülüğü, ınırız ve ekikiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “ALATBİZDEN” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik özleşmei” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapıını durdurabilir veya on verebilir.

5.2.2. “ALATBİZDEN”, “Üyelik özleşmei” ile belirlenen amaç ve kapam dışında da “Kurumal Üye” olma aşamaında talep edilen ad-oyad/ticari unvan, telefon numaraı, e-pota adrei, adre, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak uretiyle m, e-pota, ite içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve itatitikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumal Üye” ile tema kurmak, üreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “ALATBİZDEN”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.3."ALATBİZDEN"in üçüncü kişilerin ahip olduğu ve işlettiği başka internet itelerine ve/veya portallara, doyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Kurumal Üye"ler tarafından veya adece referan kolaylığı nedeniyle "ALATBİZDEN" tarafından ağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet iteini veya işleten kişiini deteklemek amacıyla veya internet itei veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vaıtaıyla erişilen portallar, internet iteleri, doyalar ve içerikler, bu linkler vaıtaıyla erişilen portallar veya internet itelerinden unulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "ALATBİZDEN"in herhangi bir orumluluğu yoktur.

5.2.4. "ALATBİZDEN", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik özleşmei” koşullarına, kişiel verilerin korunmaına, genel ahlak kurallarına aykırı olan meajları, itediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "ALATBİZDEN" bu meajı giren "Kurumal Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan on verebilir.

5.2.5. “ALATBİZDEN”, “Üyelik özleşmei” ile belirlenen amaç ve kapam dışında da “Kurumal Üye” olma aşamaında talep edilen ad-oyad/ticari unvan, telefon numaraı, e-pota adrei, adre, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak uretiyle m, e-pota, ite içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve itatitikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumal Üye” ile tema kurmak, üreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “ALATBİZDEN”in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5.2.6. "ALATBİZDEN", ilan ayfaları da dahil olmak üzere Portal'da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

5.2.7. "ALATBİZDEN"in, "ALATBİZDEN" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından ağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.2.8. "ALATBİZDEN", 5651 ayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmei ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen uçlarla Mücadele Edilmei Hakkında Kanun" kapamında ve bu Kanun doğrultuunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazıı ile "Yer ağlayıcı" olarak faaliyet götermektedir.

6. Gizlilik Politikaı

6.1. “ALATBİZDEN”, "Portal"da "Kurumal Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik özleşmei” ve işbu “Üyelik özleşmei”nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçaı olan EK-2’teki Gizlilik Politikaı kapamında kullanabilir. “ALATBİZDEN” "Kurumal Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikaı’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. “Kurumal Üye”, ilanla ilgili olarak atıcı ile Alıcı araında meajlaşmanın yapılabilmei için Alıcı ıfatıyla hareket ettiği durumlarda üye girişi yapmayı ve Alıcı ıfatıyla kendiinin telefon numaraının atıcı ile paylaşılmaını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. "Üye”nin kişiel veri teşkil edebilecek ve kendii tarafından Portal’a girilen verileri “ALATBİZDEN” tarafından “Üyelik özleşmei” kapamında; “Portal”ın fonkiyonlarının kullandırılmaı, hizmetlerin ve içeriklerin ağlanmaı ve yukarıda ayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir. Kişiel Verilerin Korunmaı Hakkında detaylı bilgi için Kişiel Verilerin Korunmaı ayfaı ziyaret edilmelidir. “ALATBİZDEN” Kişiel Verilerin Korunmaı Politikaı’nda ve air kişiel veriler ile ilgili politika, proedür, özleşme maddeleri ve kullanım koşullarında itediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler Portal’da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, “ALATBİZDEN”den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiaında bulunamaz.

6.3. "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye"nin veya "ALATBİZDEN"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a veya üçüncü kişilere ait Kişiel Verilerin korunmaından, işlenmeinden, aktarılmaından ve KVKK kapamındaki tüm yükümlülüklerden kendiinin orumlu olduğunu, ALATBİZDEN’in kendi itemlerinde internet iteinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişiel veriler dışındaki hiçbir kişiel veri için KVKK kapamında herhangi bir yükümlülüğünün ve orumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişiel verilerin korunmaı yükümlülüğüne aykırı hareket etmei veya kişiel verileri işlemei, aktarmaı veya air urette bir işleme konu etmei ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmei durumunda, Kişiel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişiel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticeinde ALATBİZDEN’in bir zarara uğramaı durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olmaı durumunda kendi kişiel verileri ile ilgili olarak 6698 ayılı Kişiel Verilerin Korunmaı Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişiel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki orunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC ayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayı 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma Regülayonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletleraraı Özel Hukuk ve Uul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmaını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. “Üye”, “ALATBİZDEN” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişiel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri indekleyen itemler tarafından kaydedilmei, işlenmei, arama onuçlarında çıkarılmaı gibi durumlar için “ALATBİZDEN”in herhangi bir dahlinin, katkıının olmadığını ve kişiel verilerinin indeklenmek veya air yöntemlerle aramaya mahu yapılandırılmış itemlerde herhangi bir şekil ve urette işlenmei veya aktarılmaından dolayı “ALATBİZDEN”in herhangi bir orumluluğunun olmadığını, veri ahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indeklemeyle ilgili üreçlerde veri orumluu ıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama itemleri, indekleme itemleri işleten veri orumluu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.“Üye” ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişiel verilerini “ALATBİZDEN” Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişiel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişiel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak “ALATBİZDEN” tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini  kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "ALATBİZDEN" hizmetlerini, "ALATBİZDEN" bilgilerini ve "ALATBİZDEN"in telif haklarına tabi çalışmalarını atmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, ergilemek veya başkaının "ALATBİZDEN"in hizmetlerine erişmei veya kullanmaına izin vermek hakkına ahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "ALATBİZDEN" tarafından arahaten izin verilen durumlar haricinde "ALATBİZDEN"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. “Üyelik özleşmei” Değişiklikleri

"ALATBİZDEN", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik özleşmei”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik özleşmei”nin değişen hükümleri, “Portal”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve onuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik özleşmei”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir ebepler

Hukuken mücbir ebep ayılan tüm durumlarda, "ALATBİZDEN" işbu “Üyelik özleşmei” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya ekik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "ALATBİZDEN" için, gecikme, ekik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "ALATBİZDEN"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir ebep terimi; doğal afet, iyan, avaş, grev, iletişim orunları, altyapı ve internet arızaları, iteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu ebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik keintii ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla ınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ALATBİZDEN"in gerekli özeni götermeine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik özleşmei”nin uygulanmaında, yorumlanmaında ve işbu “Üyelik özleşmei” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unuru bulunmaı durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik özleşmei”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İtanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "ALATBİZDEN" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik özleşmei”nden doğabilecek ihtilaflarda "ALATBİZDEN"in kendi veritabanında, unucularında tuttuğu elektronik ve item kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgiayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kein ve münhaır delil teşkil edeceğini,"ALATBİZDEN"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil özleşmei niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Üyelik özleşmei” ve “Üyelik özleşmei”yle atıfta bulunulan ve “Üyelik özleşmei”nin ayrılmaz bir parçaı olan ekler ile “Portal”da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermei ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik özleşmei”nin herhangi bir hükmünün geçerizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmamaı “Üyelik özleşmei”nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13. “Üyelik özleşmei”nin Ekleri

13.1 “Kurumal Üye”, işbu “Üyelik özleşmei” ile “Üyelik özleşmei”nin ayrılmaz parçaı olan eklerin  "Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 Gizlilik Politikaı,Ek-3 ALATBİZDEN Hizmetleri , Ek-4 İlan Verilmei, atışa Arzı, Litelenmei Yaaklı Ürün ve Hizmetler, Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik, Ek-6 ALATBİZDEN Hizmetler Kategorii Kuralları, Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları", Ek-8 Reklam Kuralları ve ayrıca “Portal”da yayınlanan şartlar ve kuralların içeriklerini okuyup anladığını, “Kurumal Üye” olarak “Üyelik özleşmei” ile eklerine” ve “Portal”da yayınlanan tüm şartlar ile kurallara uygun davranacağını kayıtız ve şartız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikaı

Ek-3 ALATBİZDEN Hizmetleri 

Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmei Yaaklı Ürünler

Ek-5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Ek-6 ALATBİZDEN Hizmetler Kategorii Kuralları

Ek-7 Mağaza Kullanım Kuralları

Ek-8 Reklam Kuralları

 

Ek-1 Kullanım Koşulları

 
1. KULLANIM KOŞULLARI

www.alatbizden.com alan adlı internet iteini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.alatbizden.com internet iteini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet itei ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm huuları kayıtız ve şartız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm huularla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri ürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1.İşbu “Portal”ın ahibi “Değirmenyolu Cad. No:28 Aia OfiPark Binaı A Blok Kat:2 İçerenköy-Ataşehir İTANBUL” adreinde mukim (Bundan böyle kıaca "ALATBİZDEN" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da unulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddeinde belirtilen hizmetler, “ALATBİZDEN” tarafından ağlanmaktadır.

1.2. "ALATBİZDEN" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “www.alatbizden.com”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Portal” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedeliz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “Portal”a erişim ağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "ALATBİZDEN" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş ayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" www.alatbizden.com internet itei üzerinden yayınlanarak; “Portal”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

“Portal”: www.alatbizden.com iimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ALATBİZDEN”in “Hizmet”lerini unduğu internet itei.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde unulan hizmetlerden işbu özleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak iteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurmaı, verdiği kimlik bilgilerinin “ALATBİZDEN” tarafından onaylanmaı ve bildirimi ile kazanılan tatüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkiine ahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kımen veya tamamen herhangi bir üçüncü şaha devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvuruu herhangi bir ebep göterilmekizin “ALATBİZDEN” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ALATBİZDEN” gerekli görmei halinde “Üye”nin “Üyelik” tatüünü ona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir ebeple ona erenin onradan yapacağı “Üyelik” başvuruunu kabul etmeyebilir.

"ALATBİZDEN Üyelik Heabı": Üye’nin "Portal" içeriinde unulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "ALATBİZDEN"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, unulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendiinin belirlediği ve münhaıran kendii tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet ayfaları bütünü.

“ALATBİZDEN Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içeriinde "Üye"nin işbu özleşme içeriinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini ağlamak amacıyla “ALATBİZDEN” tarafından unulan uygulamalardır. "ALATBİZDEN", "Portal" içeriinde unulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, doya, reim, video, rakam vb. görel, yazımal ve işitel imgeler.

"ALATBİZDEN Arayüzü" : ALATBİZDEN ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmei ve "ALATBİZDEN Veritabanı"ından orgulanabilmei amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 ayılı Fikir ve anat Eerleri Kanunu kapamında korunan ve tüm fikri hakları “ALATBİZDEN”e ait olan taarımlar içeriinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmei için bilgiayar programına komut veren internet ayfaları.

“ALATBİZDEN Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tanif edildiği, orgulanabildiği ve erişilebildiği “ALATBİZDEN”e ait olan 5846 ayılı Fikir ve anat Eerleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. ALATBİZDEN HİZMETLERİ

3.1. "ALATBİZDEN", "Üye"ler tarafından "ALATBİZDEN Veritabanı"na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak uretiyle "ALATBİZDEN Veritabanı" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmeini temin etmektedir.

3.2. "ALATBİZDEN", “Portal” içeriinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini ağlamak üzere ilanların görüntülenmeini önceliklendiren çeşitli tiplerde liteleme hizmetleri vermektedir.

3.3. "ALATBİZDEN", “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme ayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini unmaktadır.

3.4. "ALATBİZDEN", “Portal” dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapam ve unulma koşulları ile “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve ilme hakkını aklı tutmaktadır. "ALATBİZDEN", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. ALATBİZDEN PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai orumluluk kendilerine ait olacak olup, öz konuu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “ALATBİZDEN”in herhangi bir orumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "ALATBİZDEN Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin görüntülenmei eaıyla çalışmaktadır. "ALATBİZDEN", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. öz konuu ilan ve "İçerik"ler dolayııyla “ALATBİZDEN”in herhangi bir orumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “ALATBİZDEN”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü reimleri, metinleri, görel ve işitel imgeleri, video klipleri, doyaları, veritabanları, katalogları ve liteleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak hakız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.


4.4. "Kullanıcı"lar “Portal” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca hakız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "ALATBİZDEN"in ve üçüncü kişilerin şahi ve ticari itibarı aracak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve proedürleri yerine getireceğini, yaadışı, uç teşkil edecek, rahatız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "ALATBİZDEN"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri  ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulmaı amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 ayılı Kişiel Verilerin Korunmaı Hakkında Kanun kapamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişiel veriler ve/veya özel nitelikli kişiel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. "ALATBİZDEN", 5651 ayılı Yaa uyarınca "Yer ağlayıcılığı Faaliyet Belgei"ne ahiptir. 5651 ayılı Yaa ve ilgili mevzuat uyarınca "Yer ağlayıcı"lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla "Kullanıcı"ların “Portal” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yaal ürei içinde kayıt altına almakta ve aklamaktadır.

4.7. "ALATBİZDEN", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tanif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve itatitikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "ALATBİZDEN" aynı zamanda; kullanıcının IP adrei, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (brower) tipi, tarih ve aat gibi bilgileri de itatitiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler unma gibi amaçlarla kullanabilir. ”ALATBİZDEN” üreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda ayılan amaçlarla ınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.8. ALATBİZDEN, çevrimiçi davranışal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmei amacıyla iteye gelen kullanıcının itedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen ayfa ayıı, ziyaret ürei ve hedef tamamlama ayıı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama liteleri tanımlama, pazarlama otomayon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel meaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha onra bu kullanıcıya itede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer itelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği göterebilir. Ayrıca Google, AF reklamlarının ALATBİZDEN’e yönlendirilmei enaında Google KULLANICILARIN tarayıcıına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.9. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmei amacıyla ve/veya "ALATBİZDEN"in “Kullanım Koşulları” çerçeveinde üçüncü kişilerce erişilmei hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "ALATBİZDEN’in her tür talep, dava ve takip hakları aklıdır.

4.10. “ALATBİZDEN”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “ALATBİZDEN Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir ayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılmaı, ilanların, müşteri bilgilerinin, taarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kımen veya tamamen kopyalanmaı, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmaı, derlenmei, işlenmei, değiştirilmei, başka veritabanlarına aktarılmaı, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılmaı, “ALATBİZDEN” üzerindeki ilanlara link verilmei de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmeine “ALATBİZDEN” tarafından izin verilmemekte ve rıza göterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "ALATBİZDEN’in talep, dava ve takip hakları aklıdır.

4.11. "Portal"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, terine mühendilik yapma amacıyla kullanılmaı, terine mühendilik (revere engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılmaı ve API anahtarı, API gizli anahtarı, itek başlıkları, itemci doğrulama algoritmaı gibi parametrelere iziniz olarak ulaşılmaı veya bu parametrelerin iziniz olarak üçüncü kişilerle paylaşılmaı, "Portal"ın iletişim veya teknik itemleri engelleyen, bozan ya da itemlere müdahale eder bir şekilde "ite"ye erişim ağlanmaya çalışılmaı, ite üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taramaı (data crawling) vb. "creen craping" yazılımları veya itemleri, otomatik aletler ya da manuel üreçler kullanılmaı, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına iziniz olarak ulaşılmaı, çeşitli kriterlere göre yapılacak tepitler neticeinde bot çalıştırma, DDO atakları ve air her türlü itemlerin bütününü veya bir kımını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performanını azaltmaya veya yok etmeye ve air her türlü iteme yönelik aldırıların ve air hukuka aykırı kullanımların yapılmaı durumunda bu tür kullanımlar ALATBİZDEN’in takdirine bağlı olarak engellenecektir. Bu tür kullanımlar olmaa dahi ALATBİZDEN, gerekli gördüğü hallerde ancak kullanıcının kullanıcı adı ve parolaı ile üye girişi yapmaından onra Portal’in kullanımına izin verilebilir. "ite"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım ınırları dışında kullanılmaı hukuka aykırı olup; "ALATBİZDEN"in her tür talep, dava ve takip hakları aklıdır. İşbu şartlara ve yaalara aykırı kullanımın tepiti halinde; “ALATBİZDEN”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına ahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar onucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat orumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.12. “Portal”da verilen hizmetin keintiye uğramaı, bilgi iletiminde akaklıklar, gecikmeler, başarıızlar yaşanmaı, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “ALATBİZDEN”in orumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.13. Güven Damgaı, adece ilgili Tebliğ uyarınca GD tarafından incelemei, takibi ve kontrolü ağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgaı ağlayıcıı, hiçbir uretle taraflar araındaki özleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret iteinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vaıflarının ve ekikiz temin ve teliminin kefili de değildir. Ayrıca Güven Damgaı ağlayıcıı malın telim edilmemei, geç telim edilmei ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak telim edilmemei hallerinden hukuken hiçbir urette orumlu tutulamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından ağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (ınırlı olmamak kaydıyla "ALATBİZDEN Veritabanı", "ALATBİZDEN Arayüzü", taarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepi birlikte "ALATBİZDEN"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "ALATBİZDEN"e ait ve/veya "ALATBİZDEN" tarafından üçüncü bir kişiden lian altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "ALATBİZDEN" hizmetlerini, "ALATBİZDEN" bilgilerini ve "ALATBİZDEN"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden atmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, ergilemek veya başkaının "ALATBİZDEN"in hizmetlerine erişmei veya kullanmaına izin vermek hakkına ahip değildirler. İşbu "ite Kullanım Koşulları" dahilinde "ALATBİZDEN" tarafından arahaten izin verilen durumlar haricinde "ALATBİZDEN"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "ALATBİZDEN" tarafından arahaten yetki verilmediği hallerde "ALATBİZDEN"; "ALATBİZDEN" hizmetleri, "ALATBİZDEN" bilgileri, "ALATBİZDEN" telif haklarına tabi çalışmaları, "ALATBİZDEN" ticari markaları, "ALATBİZDEN" ticari görünümü veya bu ite vaıtaıyla ağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını aklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"ALATBİZDEN", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR EBEPLER

Hukuken mücbir ebep ayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, ekik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "ALATBİZDEN"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir ebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "ALATBİZDEN"in gerekli özeni götermeine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, ayılanlarla ınırlı olmamak şartıyla doğal afet, avaş, yangın, grev, ayaklanma, iyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, iteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu ebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik keintii mücbir ebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmaında, yorumlanmaında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unuru bulunmaı durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İtanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "ALATBİZDEN" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

 

EK-2 Gizlilik Politikaı

İşbu Gizlilik Politikaı’nın amacı, ahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“ahibinden” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan http://www.alatbizden.com/  adreinde yer alan web iteinin, (“Portal”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tepit etmektir. İşbu Gizlilik Politikaı’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmaında Kullanım ve Üyelik özleşmei’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik özleşmei’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikaı’nı da kabul etmiş ayılacaktır.

Kurumal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikaı hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumal Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı’dan:

·        Onay alınacağını,

·        Onay alınmaza, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,

·        Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

ahibinden, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için ürekli kendiini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.

ahibinden, online davranışal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmei amacıyla iteye gelen Kullanıcı’nın üye olmaalar dahi itedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen ayfa ayıı, ziyaret ürei ve hedef tamamlama ayıı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama liteleri tanımlama hakkını haizdir. Daha onra bu Kullanıcı’ya itede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer itelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği göterilebilir.

Google AF reklamlarının ahibinden’e yönlendirilmei enaında Google kullanıcıların tarayıcıına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Gizlilik Politikaı Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

ahibinden, işbu Gizlilik Politikaı hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak uretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. ahibinden’in Gizlilik Politikaı’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikaı’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olmaı halinde bunları derhal http://banaozel.alatbizden.com/ adreinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri ağlamamış olmaı halinde ahibinden’in herhangi bir orumluluğu olmayacaktır.

EK – 3 ALATBİZDEN" Hizmetleri

ALATBİZDEN; aşağıda bahedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. ALATBİZDEN’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim ağlayan her gerçek veya tüzel kişi "ALATBİZDEN" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş ayılır.

1. "ALATBİZDEN" İlan Hizmetleri

1.1. "Üye", "ALATBİZDEN Üyelik Heabı" üzerinden "ALATBİZDEN" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve ALATBİZDEN Veritabanı’na yükleyecektir. 

1.2 "ALATBİZDEN", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmaını kabul veya reddedecektir. "ALATBİZDEN", ilanların değerlendirmeine yönelik kriterleri, koşulları ve üreleri erbetçe tayin ve tepit ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.

1.3 "ALATBİZDEN", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olmaı, başkalarının şahi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşımaı veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olmaı veya işbu özleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olmaı gibi ebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya ürekli olarak durdurabilir. "ALATBİZDEN" bahi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadeini "ALATBİZDEN"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "ALATBİZDEN", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içeriindeki metin, reim ve içeriklerin başka itelerde, arama motorlarında ve “ALATBİZDEN” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmei için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "ALATBİZDEN"e yetki verdiğini işbu özleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye", "ALATBİZDEN Üyelik Heabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin orumluluğunun kendiine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendiinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri üremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapıını gerekçeiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almaına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde taarruf yetkii olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermei yaaktır. Bu kapamda ilan veren "Üye"ler için "ALATBİZDEN", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini akıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir üre uzaklaştırabilir, işbu özleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fehedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunmaı, fikri haklar, hakız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla ınırlı olmakızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; reim, video gibi görellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", eçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye”, kendiine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve ınırları belirtildiği üzere, kendiine ait bir bölümde, kendii tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içeriinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmei için, işbu özleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemei, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uymaı ve ayrıca EK-7 Kurumal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmei gerekmektedir.

1.11 “Portal”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Portal”da adece bir üyelik heabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-pota adreleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "ALATBİZDEN Üyelik Heabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin ALATBİZDEN tarafından tepit edilmei halinde; “Üye”nin tüm "ALATBİZDEN Üyelik Heapları", ALATBİZDEN tarafından durdurulabilir veya akıya alınabilir veya bu üye üyelikten çıkarılabilir. Herhangi bir ebeple "Üye"likten çıkarılmış veya "Üye"liği durdurulmuş veya üyeliği akıya alınmış kullanıcının Portal'a girmek için yeni üyelik heabı açmaı ve bu yeni üyeliğinin ALATBİZDEN tarafından tepit edilmei halinde; bu kullanıcının tüm "ALATBİZDEN Üyelik Heapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmakızın iptal etme ve işbu özleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fehetme hakkını ALATBİZDEN aklı tutmaktadır.

2. "ALATBİZDEN" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu özleşmede belirtilen "Alıcı" ve "atıcı" ıfatına ahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapıını kullanarak alım-atım konuunda çevirimiçi (on-line) ortamda anlaşmalarını ağlayacak alt yapının kendilerine unulmaı, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun ekikiz ifa edilmei ve bu durumun taraflarca işbu “özleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde uulüne uygun şekilde ALATBİZDEN’e bildirilmei durumunda "Alıcı" tarafından “ALATBİZDEN’in Güvenli Heabı"na aktarılan ürün bedelinin "atıcı"nın heabına tranfer edilmei, eğer "atıcı" borcunu gereği gibi ifa etmeze ve bu durum işbu “özleşme”de belirtilen koşullar çerçeveinde "Alıcı" tarafından ALATBİZDEN’e bildirilire; “Alıcı" tarafından “ALATBİZDEN’in Güvenli Heabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu özleşmede belirtilen koşullar çerçeveinde "Alıcı"ya iade edilmeini ağlayan, işbu özleşme ve ayrılmaz bir parçaı olan eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan itemdir.

Aşağıdaki hükümler, "ALATBİZDEN Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" ve "atıcı" ıfatına ahip olan "Üye"lerin hak ve yükümlülükleri ile "ALATBİZDEN"in bu hak ve yükümlülükler karşıındaki durumunu düzenlemektedir.

"ALATBİZDEN Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan "atıcı"lar aynı zamanda işbu özleşmenin 1.1. Maddeinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti’nden yararlanan "atıcı"ların iteme girdikleri ilanlarda işbu özleşmenin 1.1. Maddeinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

 

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "Portal"da ilanları göterilen "atıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin atın alma talebini ALATBİZDEN internet portalının alt yapıını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden ALATBİZDEN’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu atın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin atışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "atıcı" ile araında bir atış akdinin yapmış olduğu atın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu atın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti atın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "atıcı"; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içeriinde "Alıcı" tarafından verilecek teklifler neticeinde kein atış fiyatının belirlenmeine ilişkin bir atış yöntemi öngörmüşe, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Alıcı" ürünü atın almak itediği fiyatı belirterek "atıcı"ya teklifini yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "atıcı"nın belirlediği teklif aralıkları içeriinde yapılmak zorundadır. "atıcı"nın "Alıcı"nın teklifini kabul etmei ile taraflar araında özleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı item üzerinden "Alıcı"nın elektronik pota adreine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "ALATBİZDEN Üyelik Heabı"nda görüntülenir. "atıcı" kabul veya red beyanını "ALATBİZDEN Üyelik Heabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "ALATBİZDEN Üyelik Heabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "ALATBİZDEN"in hiçbir orumluluğu yoktur. "atıcı" tarafından "Alıcı"nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen uulle kabul edilmeinden 3 (üç) işgünü içeriinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin "Alıcı" tarafından ALATBİZDEN’in "Güvenli Heabı"na yatırılmamaı durumunda, taraflar araındaki anlaşma kendiliğinden feholunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "atıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içeriinde ilgili bölümde belirtmişe, “Alıcı”nın epete ekleme işleminden onra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmei ile taraflar araında özleşme kurulmuş olur.

2.1.3 "Alıcı", Portal" üzerinden "ALATBİZDEN" internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu atın alma talepleri ile "atıcı" tarafından belirlenmiş atış şartlarını ve uullerini de kabul etmiş ayılır. İtinai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan atın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu özleşme kapamında itinai durumlar 2.1.2 (on) maddeinde belirtilen Teklif bedelinin urei içeriinde "ALATBİZDEN Güvenli